Follow Us

Navaratri 2022: Day 7 - Sri Bala Thiripura Sundari Alankaram @ Parashakthi Temple

 • Date Sat Oct 01 2022
 • Venue
  Devi Parashakthi Matha (Eternal Mother) Temple
  551 W. Kennett Road, Pontiac, Michigan 48340
 • Viewed188 times
 • Description
  Day 7 -10/1/22 Saturday
   
  Sri Bala Thiripura  Sundari Alankaram
   (Rama or Light Blue Saree)
   
  9:00 AM Kalasharadhanam, Sri Navaavarana Archana followed by Sri Navakshari Homam
  11:30 AM Sri Adhi Parashakthi Karumari Amman Abhishekam followed by Alankaram
  4:00 PM Sri Lalitha Sahasra Nama Kumkuma Laksharchana
  5:30 PM Sri Devi Parashakthi Utsava Moorthy Abhishekam followed by Alankaram
  6:30 PM - 7:30 PM Talk by Dr. Krishna Kumar M.D, Temple Founder, President & Spiritual Director
  7:30 PM MahaAlankara Darshanam followed by Sri Lalitha Sahasra Namaarchana, Aarathi, every half hour Sri Devi Archana

YOU MAY ALSO LIKE THESE EVENTS

Copyright © miindia.com.